Zhi Len Ng aka “Zeals” (she/her)
Treasurer & Discord Administrator
BA2020 – Art

Contact:
zhi_len.ng@smail.th-koeln.de