Team

Cologne Game Lab

  • Project Management – Katharina Tillmanns, M.A.
  • Game Design / Art Direction – Carmen Johann, M.A.

Rheinische Fachhochschule Köln

  • Project Management: Dr. Stefan Ludwigs
  • Research Assistant: Leo Friedrich

Rheinische Akademie Köln

  • Project Management: Andreas Rummrich
  • Content & Didactics: Dr. Anja Yakeleba
  • Content & Didactics: Dr. Stephan Gantner
  • Content & Didactics: Ina Siedentop